< Atpakaļ uz Ventspils novads (www.ventspilsnovads.lv)
VIEGLI lasīt    

Konkurss vietējās ekonomikas stiprināšanai

Biedrība „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks: no 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 20. janvārim.
Sludinājuma kopsumma: 369 763,81 eiro.
Projektu darbības teritorija: Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novada Īves, Lubes un Valdgales pagasti.
Projektu īstenošanas termiņš: Infrastruktūras (būvniecības) projektiem – 2 gadi, pārējiem projektiem – 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Rīcība
ELFLA1: Uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstības veicināšana.
Mērķis: Veicināt sīko, mazo un vidējo uzņēmējdarbību laukos.
Apbalsta lielums
369 763,81 eiro.
Atbilstošā MK Noteikumu Nr.590 5. punktā minētā darbība
1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
2. Lauksaimniecības produktu pārstrādei, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
3. Tādas vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu ieviešanai;
4. Darbinieku produktivitātes kāpināšanai.
Rīcības apraksts
Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt jaunu uzņēmumu veidošanos un esošo darbības uzlabošanu un paplašināšanu nelauksaimnieciskās darbības jomās. Atbalsts esošiem mājražotājiem un jauniem darbības uzsākšanai. Ieguldījumu atbalsts paredzēts būvniecībā, iekārtu un aprīkojuma iegādē, ar sabiedriskām attiecībām saistītām izmaksām un personāla kvalifikācijas paaugstināšanā. Vietējās lauksaimniecības produkcijas realizācijas vietu izveide iespējama arī republikas nozīmes pilsētās, izņemot Rīgu.
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam
50 000 eiro,
100 000 eiro – infrastruktūras projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.
Maksimālā atbalsta intensitāte
70% ,
80% – kopprojektiem.

Ar Ziemeļkurzemes partnerības SVVA stratēģiju 2015.-2020. gadam var iepazīties biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” birojā Dundagā, Pils ielā 14 (Dundagas pils otrā stāvā, pils administrācijas telpās) vai Ventspilī, Kuldīgas ielā 3 (Ventspils novada pašvaldības Attīstības nodaļā).
Elektroniski SVVA stratēģija pieejama biedrības mājas lapā: www.ziemelkurzeme.lv un Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumus jāiesniedz elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS).

Kontaktpersonas:
1. Koordinatore Gunta Abaja – tel. 29172814, [email protected],
2. Konsultante Evita Roģe – tel. 29295234, [email protected]